Wie zijn we?

AVG - Inleiding

Wij zijn 2unboss b.v.. 2unboss b.v. is gevestigd te Zeewolde, Voorland 13, postcode 3891GM en is verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

2unboss is een expert onderneming voor talent-, innovatie en organisatie ontwikkel services en een online sociaal netwerk platform voor kenniswerkers en werkgevers. Mensen gebruiken onze Services om talent in kaart te brengen, te ontwikkelen en te verbinden aan werk, informatie en zakelijke kansen, om hiervoor te worden gevonden en met of via 2unboss met anderen in contact te komen voor droomwerk en economische kansen. Ons Privacy beleid is van toepassing op alle Leden, werkgevers of Bezoekers van onze Services.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze social netwerk services waaronder talent management, leiderschapsontwikkeling, teaming, organisatie ontwikkeling, leren & innoveren, wake up expedities, coaching, training, werkbemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en advies.

Onze geregistreerde gebruikers (‘Leden’) delen hun professionele identiteit, communiceren met hun netwerk, wisselen kennis en professionele inzichten uit, plaatsen en bekijken relevante content, en ontdekken en zoeken zakelijke mogelijkheden en carrièrekansen. De content van sommige van onze Services is zichtbaar voor niet-leden (‘Bezoekers’).

Wanneer u als werkgever, kennis flexwerker, (potentiele) kandidaat, sollicitant, zelfstandigen zonder personeel of (directe of ingehuurde) werknemer persoonsgegevens aan een Nederlandse franchise en of werkmaatschappij van 2unboss b.v. verstrekt, worden uw gegevens opgenomen in de databank van 2unboss.today en als het juridisch werkgeverschap betreft in 2unboss one payroll b.v. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u als werknemer of vertegenwoordiger van een (potentiële) zakelijke relatie (zoals een (potentiële) opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander(e) bedrijf of instelling) ontvangen. 

Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. 2unboss heeft de verwerkingen van persoonsgegevens (indien nodig) gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Deze meldingen zijn te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van het CBP: http://www.cbpweb.nl.

Gegevens die wij verwerken van flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, zelfstandigen zonder personeel en (directe of ingehuurde) werknemers

 

Persoonsgegevens die 2unboss van haar flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, zelfstandigen zonder personeel en (directe of ingehuurde) werknemers ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 2. Om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, u deel te (kunnen) laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren;
 3. Om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens 2unboss aanbiedingen te kunnen doen;
 4. Om u te bemiddelen naar droomwerk, u opleidingen of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te bieden, u in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te regelen;
 5. Om uw geschiktheid voor een bepaalde rol of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
 6. Om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 7. Om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren;
 8. Om te beoordelen of u voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
 9. Om onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 10. Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 11. Om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en ons intranet;
 12. Om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde 2unboss partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hierover op te nemen in onze nieuwsbrieven, emagazines en dergelijke.

Services

Dit Privacy beleid, met inbegrip van ons Cookiebeleid, is van toepassing op uw gebruik van onze 2unboss Services. Dit Privacy beleid is van toepassing op 2unboss.today, 2unboss apps, 2unboss Learning en aan andere 2unboss.today -gerelateerde websites, apps, berichten en services (‘Services’), waaronder Services buiten de website, zoals onze advertentieservices en de plug-ins. Solliciteren met 2unboss.today en delen op 2unboss.today, maar niet op services waarvoor is aangegeven dat ze onder een ander privacy beleid worden aangeboden.

Als Databeheerders en contractpartijen

Als u in de Europese unie woont is 2unboss de beheerder van uw persoonlijke gegevens die zijn verstrekt aan, verzameld door of voor, of verwerkt in verband met onze Services. U gaat de Gebruikersovereenkomst aan met 2unboss b.v..

Dit Privacy beleid (met inbegrip van ons Cookiebeleid en andere documenten waarnaar in dit Privacy beleid verwezen wordt) en updates zijn van toepassing op het verzamelen, het gebruiken en het delen van persoonlijke gegevens van u als Bezoeker of Lid van onze Services.

 1. Door ons verzamelde gegevens

2unboss verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning en (kopie) VAR. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt. 

2unboss kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiele) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan 2unboss uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan 2unboss uw profiel of curriculum vitae, nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven, al dan niet geanonimiseerd binnen een besloten gedeelte op haar website(s) en klantenportals plaatsen en/of openbaar maken, eventueel aangevuld met de testresultaten van door u (online) uitgevoerde testen. 

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, evenals gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. Daarnaast vallen hier strafrechtelijke gegevens onder en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dit gedrag. 

De bijzondere gegevens die wij verwerken betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan wij op grond van wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken. Daarnaast kunnen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond. Wij doen dit om gebruik te kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies, onze re-integratieverplichtingen na te komen en ter uitvoering van het overheidsdoel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, hetgeen in diverse (toekomstige) wet- en regelgeving is terug te vinden. Personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt zijn onder meer mensen die gedurende langere tijd werkloos zijn, 50 jaar of ouder zijn en/of zonder re-integratieondersteuning niet of moeilijk aan werk komen. 

Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen. Wij kunnen de van u ontvangen bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan onze opdrachtgevers indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Verder kunnen wij deze gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies. 

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland, met inbegrip van landen die geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen. 2unboss heeft echter de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. 

2unboss bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. 

Gegevens die wij verwerken van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties 
Persoonsgegevens die 2unboss van werknemers of vertegenwoordigers van zakelijke (potentiële) relaties (zoals (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 2. Om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 3. Om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 4. Om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en emagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 5. Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 6. Om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen, portals en intranetomgevingen.
 7. Om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, emagazines en dergelijke.

1.1 Door u verstrekte gegevens

U verstrekt gegevens om een account bij ons te maken.

Registratie

Als u een account wilt maken, moet u gegevens opgeven, waaronder uw naam, uw e-mailadres en/of mobiele nummer, en een wachtwoord.

 

U maakt uw 2unboss-profiel.

Profiel

U beschikt over keuzes voor de gegevens op uw profiel, zoals uw opleiding, loopbaan, social media accounts, test resultaten, werkervaring, vaardigheden, foto, plaats of regio, en onderschrijvingen. U hoeft geen aanvullende gegevens te verstrekken op uw profiel. Met profielgegevens kunt u echter meer uit onze 2unboss Services halen doordat u bijvoorbeeld kunt worden gevonden door 2unboss recruitment experts en voor zakelijke kansen. U kiest zelf of u gevoelige gegevens wilt opnemen in uw profiel en deze gevoelige gegevens openbaar wilt maken. Het is verstandig om op uw profiel geen persoonlijke gegevens te plaatsen of toe te voegen die u niet algemeen bekend wilt maken.

U verstrekt overige gegevens aan ons door bijvoorbeeld uw adresboek of agenda te synchroniseren.

Plaatsen en uploaden

We verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u deze verstrekt aan, plaatst op of uploadt naar onze 2unboss Services, bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult (met demografische gegevens, uw salaris en dergelijke), reageert op een enquête of een cv indient. Als u ervoor kiest om uw adresboek te importeren, ontvangen we uw contacten (waaronder contactgegevens die door uw serviceprovider(s) of app automatisch zijn toegevoegd aan uw adresboek toen u communiceerde met adressen of nummers die nog niet in uw lijst voorkwamen).

Als u uw contacten of agenda’s synchroniseert met onze 2unboss Services, verzamelen we uw adresboekgegevens en de gegevens over vergaderingen in uw agenda om uw netwerk verder uit te breiden door u en anderen connecties voor te stellen, en door informatie over hen te verstrekken, zoals de tijd, locaties, aanwezigen en contacten.

U hoeft geen persoonlijke gegevens te plaatsen of te uploaden. Als u er echter voor kiest dit niet te doen, bent u mogelijk minder goed in staat om uw netwerk uit te breiden en te benutten via onze 2unboss Services.

1.2 Gegevens van anderen

Anderen kunnen content over u plaatsen of iets over u schrijven.

Content en nieuws

U en anderen kunnen content met gegevens over u plaatsen (als onderdeel van artikelen, bijdragen, commentaar en video’s) op onze 2unboss Services. Tenzij u zich hiervoor afmeldt, verzamelen we openbare gegevens over u, zoals professionele nieuwsberichten en prestaties (zoals verleende octrooien, zakelijke erkenning, sprekers op conferenties en projecten), en maken we deze beschikbaar als onderdeel van onze 2unboss Services (zoals suggesties voor uw profiel, of meldingen dat u in het nieuws bent genoemd).

Anderen kunnen hun contacten of agenda met onze Services synchroniseren.

Contact- en agendagegevens

We ontvangen persoonlijke gegevens (met inbegrip van contactgegevens) over u wanneer anderen hun contacten of agenda importeren of synchroniseren met onze Services, hun contacten koppelen aan profielen van Leden, of berichten verzenden via onze Services (met inbegrip van uitnodigingen of connectieverzoeken). Als u of anderen aangeven dat ze hun e-mailaccount willen synchroniseren met onze 2unboss Services, verzamelen we ook gegevens in de ‘e-mailheaders’ die we kunnen koppelen aan profielen van Leden.

Klanten en partners kunnen gegevens aan ons verstrekken.

Partners

We ontvangen persoonlijke gegevens over u wanneer u de 2unboss services van onze klanten en partners gebruikt, zoals werkgevers, potentiële werkgevers en systemen voor het volgen van sollicitanten die ons sollicitatiegegevens verstrekken.

1.3 Gebruik van de Service

We registreren uw bezoeken en gebruik van onze 2unboss Services, met inbegrip van mobiele apps. We registreren gebruiksgegevens wanneer u onze Services bezoekt of anderszins gebruikt, met inbegrip van onze websites, app en platformtechnologie (bijvoorbeeld invoegtoepassingen buiten onze website), zoals wanneer u content (zoals een videocursus) bekijkt of hierop klikt, een zoekopdracht uitvoert, een van onze mobiele apps installeert of bijwerkt, artikelen deelt of op vacatures solliciteert. We gebruiken aanmeldingsgegevens, cookies, apparaat gegevens en IP-adressen (Internet Protocol) om u te identificeren en uw gebruik te registreren.

1.4 Cookies, web bakens en andere soortgelijke technologieën

We verzamelen gegevens via cookies en soortgelijke technologieën. Zoals verder is beschreven in ons Cookiebeleid, gebruiken we cookies en soortgelijke technologieën (zoals web bakens, pixels, advertentietags en apparaat-id’s) om u en/of uw apparaten binnen, buiten en tussen verschillende Services en apparaten te herkennen. U kunt cookies beheren via uw browserinstellingen en andere tools. U kunt ook aangeven dat we geen gebruik mogen maken van cookies en soortgelijke technologieën waarmee we uw gedrag op de websites van anderen volgen voor reclame van derden. Bezoekers kunnen zich hier daarvoor afmelden.

1.5 Uw apparaat en locatie

We ontvangen gegevens van uw apparaten en netwerken, waaronder locatiegegevens.

Als u onze services bezoekt of verlaat (waaronder onze plug-ins, cookies of soortgelijke technologie op de websites van anderen), ontvangen we de URL van zowel de website waar u vandaan kwam als de website waar u naartoe gaat. Verder ontvangen we gegevens over uw IP-adres, proxyserver, besturingssysteem, webbrowser en invoegtoepassingen, apparaat-id en -functies en/of internetprovider of uw mobiele telefoonmaatschappij. Als u onze Services gebruikt vanaf een mobiel apparaat, stuurt dit apparaat ons gegevens over uw locatie op basis van uw telefooninstellingen. We vragen u om u hiervoor aan te melden voordat we uw exacte locatie bepalen met GPS of andere tools.

1.6 Berichten

Als u communiceert via onze 2unboss Services, ontvangen we hierover informatie.

We verzamelen gegevens over u als u berichten in verband met onze Services verzendt, ontvangt of gebruikt. Als u bijvoorbeeld een connectieverzoek ontvangt op 2unboss, volgen we of u op het verzoek hebt gereageerd en sturen we u herinneringen. We gebruiken ook een technologie voor het automatisch scannen van berichten.

1.7 Overig

We verbeteren onze 2unboss Services voortdurend, hetgeen betekent dat we nieuwe gegevens verkrijgen en nieuwe manieren creëren om gegevens te gebruiken.

Onze 2unboss Services zijn dynamisch en we introduceren vaak nieuwe functies waarvoor we mogelijk nieuwe gegevens moeten verzamelen. Als we wezenlijk andere privégegevens verzamelen of wezenlijk wijzigen hoe we uw gegevens gebruiken, stellen we u hiervan op de hoogte en kan ook dit Privacy beleid worden aangepast.

2 Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen

2unboss kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers:

 • Bedrijven die deel uitmaken van de 2unboss eco netwerk;
 • Franchisenemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens 2unboss diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-,opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. Ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en it-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);
 • Opdrachtgevers waar we u voor kunnen stellen, waar u via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor uw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement;
 • Individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld uw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij op uw verzoek gegevens verstrekken of die ons op uw verzoek informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;
 • Derden aan wie wij gegevens, met uw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of, op uw verzoek, gegevens delen in verband met dataportabiliteit;
 • Pensioenfonds, indien van toepassing;
 • Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. 2unboss heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat u daar een afdoende mate van bescherming hebt of waar 2unboss of haar franchisenemers passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen. Voor vragen hierover zie contactgegevens hieronder.

 

We gebruiken uw gegevens om onze 2unboss Services aan te bieden, te personaliseren en te ontwikkelen.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, hangt af van de 2unboss Services die u gebruikt, hoe u deze Services gebruikt en de keuzes die u maakt in uw instellingen. We gebruiken de gegevens die we over u hebben om onze 2unboss Services (met inbegrip van advertenties) te leveren en te personaliseren, onder andere met behulp van geautomatiseerde systemen en afgeleide informatie, zodat ze relevanter en nuttiger kunnen zijn voor u en anderen.

2.0 Hoe we uw gegevens gebruiken

2.1 2unboss Services

Via onze 2unboss Services kunt u contact opnemen met anderen, vacatures en zakelijke kansen zoeken en hiervoor worden gevonden, op de hoogte blijven, trainingen volgen en productiever zijn. We gebruiken uw gegevens om toegang tot onze Services te verifiëren.

Contact houden

Met onze Services kunt u contact houden en op de hoogte blijven met 2unboss contacten. Hiervoor moet u een connectie maken met de gewenste professionals die ook een connectie met u willen maken. Afhankelijk van uw instellingen kunt u naar elkaars connecties zoeken om professionele kansen uit te wisselen wanneer u een connectie maakt met andere Leden.

We gebruiken uw gegevens (zoals uw profiel, profielen die u hebt bekeken of gegevens die u hebt verstrekt via geüploade adresboeken of integraties van partners) om anderen uw profiel te helpen vinden, én u en anderen (zoals Leden die uw contacten of werkervaring delen) connecties voor te stellen. Daarnaast kunt u anderen uitnodigen om Lid te worden en connecties met u aan te gaan. U kunt ons ook toestemming geven om uw exacte locatie of nabijheid tot anderen te gebruiken voor bepaalde taken (bijvoorbeeld om andere Leden bij u in de buurt voor te stellen met wie u een connectie kunt maken, de reistijd naar een nieuwe baan te berekenen of uw connecties te laten weten dat u een werk gerelateerd evenement bijwoont).

U kiest zelf of u iemand wilt uitnodigen voor onze 2unboss Services, een connectieverzoek wilt sturen of een ander Lid de mogelijkheid wilt bieden om uw connectie te worden. Wanneer u iemand uitnodigt om een connectie te maken, bevat uw uitnodiging uw naam, foto, netwerk en contactgegevens. We sturen herinneringen voor de uitnodiging naar de persoon die u hebt uitgenodigd. U kunt kiezen of u uw eigen lijst met connecties al dan niet wilt delen met uw connecties.

Bezoekers kunnen aangeven hoe we hun gegevens mogen gebruiken.

Blijf op de hoogte

Met onze Services kunt u op de hoogte blijven van nieuwsberichten, evenementen en ideeën over interessante onderwerpen uit uw vakgebied, afkomstig van professionals die u respecteert. Met onze Services kunt u ook uw professionele vaardigheden verbeteren of nieuwe vaardigheden leren. We gebruiken de gegevens die we over u hebben (zoals gegevens die u verstrekt, gegevens die we verzamelen via uw interactie met onze Services, en conclusies die we trekken uit de gegevens die we over u hebben), om relevante content en gesprekken op onze Services aan te bevelen, vaardigheden voor te stellen die u misschien wilt toevoegen aan uw profiel, en vaardigheden aan te bevelen die u nodig hebt om uw volgende carrièrekans na te streven. Als u ons dus laat weten dat u geïnteresseerd bent in een nieuwe vaardigheid (bijvoorbeeld door een videocursus te bekijken), gebruiken we deze gegevens om content in uw feed te personaliseren, suggesties te doen voor het volgen van bepaalde leden op onze websites, of gerelateerde educatieve content te bekijken waarmee u aan die nieuwe vaardigheid kunt werken. We gebruiken uw content, activiteit en andere gegevens, waaronder uw naam en foto, om berichten naar uw netwerk en anderen te verzenden. Afhankelijk van uw instellingen kunnen we bijvoorbeeld anderen op de hoogte stellen dat u uw profiel hebt bijgewerkt, een blog hebt geplaatst, een sociale actie hebt uitgevoerd, nieuwe connecties hebt gemaakt of in het nieuws bent genoemd.

Loopbaan en werkkansen

Met onze 2unboss Services kunt u loopbaan en werkkansen verkennen, educatieve mogelijkheden evalueren en carrièrekansen zoeken of hiervoor worden gevonden. Uw profiel kan worden gevonden door mensen die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers (voor een functie of specifieke taak) of die door u in dienst kunnen worden genomen. We gebruiken uw gegevens om vacatures of advieszoekenden aan te bevelen, en u en anderen te laten zien wie bij een bedrijf, in een bedrijfstak, in een functie of op een locatie werken of over bepaalde vaardigheden en connecties beschikken. U kunt aangeven dat u bent geïnteresseerd in een nieuw werk en gegevens delen met 2unboss recruiters. We gebruiken uw gegevens om u en anderen vacatures aan te bevelen. We kunnen geautomatiseerde systemen gebruiken om aanbevelingen te doen en op Leden af te stemmen, zodat onze Services relevanter worden voor Leden, Bezoekers en klanten. Als u uw profiel accuraat en up-to-date houdt, kunt u beter connecties met anderen maken en kansen benutten via onze Services.

2.2 Communicatie

We nemen contact met u op en maken communicatie tussen Leden mogelijk. We bieden instellingen waarmee u kunt bepalen welke berichten u ontvangt en hoe vaak u bepaalde typen berichten ontvangt.

We nemen contact met u op via e-mail, mobiele telefoon, kennisgevingen op onze websites of in onze apps, berichten in uw Postvak IN op 2unboss, en andere methoden die beschikbaar zijn via de Services, waaronder sms-berichten en pushmeldingen. We kunnen u berichten sturen over de beschikbaarheid van onze Services, beveiliging of andere service gerelateerde kwesties. We kunnen u ook berichten sturen over het gebruik van de Services, netwerkupdates, herinneringen, suggesties voor vacatures, en werkkansen van ons en onze partners. U kunt uw communicatievoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen. Houd er rekening mee dat u zich niet kunt afmelden voor de ontvangst van onze serviceberichten, waaronder beveiligingsberichten en juridische kennisgevingen.

We maken ook communicatie tussen u en anderen mogelijk via onze Services via bijvoorbeeld uitnodigingen, groepen en berichten tussen connecties.

Gegevens voor advertentieproviders

We delen uw persoonsgegevens niet met derde adverteerders of advertentienetwerken voor hun reclamedoeleinden.

2.5 Marketing

We promoten onze Services bij u en anderen. We gebruiken gegevens en content over Leden voor uitnodigingen en communicatie waarmee het aantal leden, de netwerkomvang, de betrokkenheid en onze Services worden vergroot.

2.6 Ontwikkeling van services en onderzoek

We ontwikkelen onze Services en verrichten onderzoek.

Serviceontwikkeling

We gebruiken gegevens, waaronder openbare feedback, om via onderzoek en ontwikkeling onze Services verder te ontwikkelen, zodat we u en anderen een betere, intuïtievere en persoonlijkere ervaring kunnen bieden, het aantal leden en de betrokkenheid bij onze Services kunnen vergroten en professionals kunnen helpen om contact te leggen en economische kansen te vinden.

Overig onderzoek

We proberen droomwerk en economische kansen te creëren voor Leden van over de hele wereld en helpen hen om gelukkiger en succesvoller te zijn. We gebruiken de persoonlijke gegevens waarover we beschikken om sociale, economische en werk gerelateerde trends te onderzoeken, zoals de beschikbaarheid van werkkansen, vacatures, de vaardigheden die voor vacatures vereist zijn, en beleidslijnen waarmee de kloof tussen verschillende bedrijfstakken en geografische regio’s worden overbrugd. In sommige gevallen werken we samen met vertrouwde derden om dit onderzoek te verrichten onder controlesystemen die zijn ontworpen om uw privacy te beschermen.

Enquêtes

Opiniepeilingen en enquêtes worden door ons en anderen uitgevoerd via onze Services. U bent niet verplicht om te reageren op opiniepeilingen of enquêtes en u hebt keuzes ten aanzien van de gegevens die u verstrekt. U kunt zich afmelden voor uitnodigingen voor enquêtes.

2.7 Ondersteuning voor klanten

We gebruiken gegevens om u te helpen en problemen op te lossen.

We gebruiken de gegevens (waaronder uw berichten) om klachten en problemen met de Services (zoals bugs) te onderzoeken, hierop te reageren en deze op te lossen.

2.8 Samengevoegde inzichten

We gebruiken uw gegevens om samengevoegde inzichten te produceren en te delen die niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid. We kunnen bijvoorbeeld uw gegevens, gebruiken om statistieken over onze Leden en hun beroep of branche te genereren, om te berekenen hoeveel werk (job) matches zijn weergegeven en op hoeveel werkkansen is geklikt, of om demografische gegevens van Bezoekers voor een Service of demografische inzichten in de beroepsbevolking te publiceren.

2.9 Beveiliging en onderzoek

We gebruiken gegevens voor beveiliging, fraudepreventie en onderzoek.

We gebruiken uw gegevens (waaronder uw berichten) als dit volgens ons nodig is uit veiligheidsoverwegingen of voor onderzoek naar mogelijke fraude, of andere overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst of dit Privacy beleid en/of pogingen om onze Leden of

Bezoekers schade te berokkenen.

 1. Hoe we gegevens delen

3.1 Onze services

In uw profiel opgenomen gegevens, geplaatste content of sociale acties (zoals markeren als interessant, volgen, becommentariëren of delen) zijn niet zichtbaar voor anderen.

Profiel

Uw volledige profiel is niet zichtbaar voor alle Leden en gebruikers van onze Services. Met behulp van uw instellingen managet u uw eigen zichtbaarheid voor anderen binnen of buiten onze 2unboss Services.

Zoals is beschreven in onze privacy statement zijn uw account instellingen van invloed op de beschikbaarheid van uw profiel en of Leden bepaalde velden van uw profiel kunnen bekijken.

Bijdragen, markeringen als interessant, gevolgde items, commentaren, berichten.

Met onze Services kunnen gegevens worden weergegeven en gedeeld, bijvoorbeeld via bijdragen, markeringen als interessant, gevolgde items, en commentaren.

Wanneer u een artikel of bijdrage openbaar deelt (zoals een update, afbeelding, video of artikel), kan deze door iedereen worden bekeken en overal opnieuw worden gedeeld (afhankelijk van uw instellingen). Leden, Bezoekers en anderen kunnen uw openbaar gedeelde content vinden en zien, met inbegrip van uw naam (en foto als u deze hebt verstrekt).

In een groep zijn bijdragen zichtbaar voor andere leden van de groep. Uw lidmaatschap van groepen is openbaar en onderdeel van uw profiel, maar u kunt de zichtbaarheid wijzigen in uw instellingen.

Alle gegevens die u deelt via pagina’s van bedrijven of andere organisaties op onze Services, zijn zichtbaar voor deze bedrijven en organisaties en voor anderen die deze pagina’s bezoeken.

Wanneer u een persoon of organisatie volgt, bent u voor anderen en de eigenaar van de pagina zichtbaar als volger.

We laten het afzenders weten wanneer u een interactie aangaat met hun bericht, overeenkomstig uw instellingen (indien van toepassing).

Afhankelijk van uw instellingen laten we een Lid niet weten wanneer u zijn/haar profiel bekijkt.

Wanneer u de content van een ander (waaronder advertenties) markeert als interessant, opnieuw deelt of becommentarieert, kunnen andere deze ‘sociale acties’ zien en met u associëren (zoals uw naam, profiel en foto, indien door u aangeleverd).

3.5 Dienstverleners

We kunnen anderen inschakelen om ons te helpen met onze Services.

We schakelen anderen in om ons te helpen bij de levering van onze Services (zoals onderhoud, analyse, controle, betalingen, fraudedetectie, marketing en ontwikkeling). Ze hebben toegang tot uw gegevens voor zover redelijkerwijs noodzakelijk om deze taken namens ons uit te voeren en mogen deze gegevens niet openbaar maken of voor andere doeleinden gebruiken.

3.6 Wettelijke openbaarmakingen

We moeten uw gegevens mogelijk delen als we van mening zijn dat we hiertoe wettelijk zijn verplicht of om uw en onze rechten, alsmede die van anderen, te beschermen.

Het is mogelijk dat we gegevens over u openbaar moeten maken wanneer we hiertoe worden verplicht door een wet, dagvaarding of andere juridische procedure of als we in goed vertrouwen van mening zijn dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (1) vermeende of feitelijke onwettelijke activiteiten te onderzoeken, te voorkomen en actie hiertegen te ondernemen of politie en justitie bij te staan; (2) onze overeenkomsten met u af te dwingen, (3) vorderingen of aantijgingen van derden te onderzoeken en ons hiertegen te verdedigen, (4) de veiligheid of integriteit van onze Service te beschermen (door bijvoorbeeld de gegevens te delen met bedrijven die met soortgelijke bedreigingen worden geconfronteerd); of (5) de rechten en veiligheid van 2unboss, onze Leden, medewerkers of anderen uit te oefenen en te beschermen. We proberen Leden op de hoogte te stellen van wettelijke verzoeken om hun persoonlijke gegevens wanneer dit naar ons oordeel gepast is, tenzij dit wettelijk of volgens een gerechtelijke uitspraak verboden is of wanneer het verzoek een noodgeval is. We kunnen dergelijke verzoeken betwisten wanneer we de verzoeken te breed of vaag achten of wanneer de passende bevoegdheid ontbreekt, maar we zeggen niet toe elk verzoek te betwisten. Zie onze richtlijnen voor gegevensverzoeken en ons transparantierapport voor meer informatie.

3.7 Wijziging in zeggenschap of verkoop

We kunnen uw gegevens delen wanneer ons bedrijf wordt verkocht aan derden, maar ze dienen nog altijd te worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacy beleid.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen als onderdeel van een verkoop, fusie of wijziging in zeggenschap of tijdens de voorbereidingen op elk van deze gebeurtenissen. Elke andere entiteit die ons of een deel van ons bedrijf overneemt, heeft het recht om uw gegevens te blijven gebruiken, maar alleen op de manier zoals is uiteengezet in dit Privacy beleid, tenzij u anderszins overeenkomt.

 1. Uw keuzes en verplichtingen

4.1 Gegevensopslag

We bewaren de meeste van uw persoonlijke gegevens zolang uw account is geopend.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang uw account bestaat of dit nodig is om u Services te bieden. Dit omvat door u en anderen aan ons verstrekte gegevens, en gegevens die werden gegenereerd door of afgeleid uit uw gebruik van onze Services. Zelfs als u alleen gebruikmaakt van onze Services wanneer u om de zoveel jaar naar een nieuw werk zoekt, bewaren we uw gegevens en houden we uw profiel open totdat u besluit om uw account te sluiten. In sommige gevallen kiezen we ervoor om bepaalde gegevens (zoals bezoeken aan websites met onze plug-in Delen op 2unboss of Solliciteren met 2unboss zonder dat u op de plug-in klikt) op een anonieme of samengevoegde manier te behouden.

4.2 Recht op toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens

U hebt toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt deze verwijderen. U hebt veel keuzes ten aanzien van de manier waarop uw gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld.

We bieden veel keuzes ten aanzien van het verzamelen, gebruiken en delen van uw gegevens, zoals het verwijderen of corrigeren van gegevens die u hebt opgenomen in uw profiel, het beheren van de zichtbaarheid van uw bijdragen, het afmelden voor reclame, en controlesystemen voor communicatie. We bieden instellingen om uw persoonlijke gegevens waarover we beschikken te beheren.

Voor persoonlijke gegevens die we over u hebben:

Gegevens verwijderen: u kunt ons vragen al uw persoonlijke gegevens of slechts bepaalde gegevens te wissen of te verwijderen (bijv. wanneer deze niet meer nodig zijn om u Services te bieden).

Gegevens wijzigen of corrigeren: u kunt sommige van uw persoonlijke gegevens wijzigen via uw account. Ook kunt u ons in bepaalde gevallen (als er iets onjuist is) vragen om uw gegevens te wijzigen, bijwerken of herstellen.

Bezwaar maken, of het gebruik van gegevens beperken of verbieden: u kunt ons vragen om het gebruik van al uw of sommige persoonlijke gegevens te stoppen (zoals wanneer we geen juridisch recht hebben om deze te gebruiken) of het gebruik te beperken (wanneer uw persoonlijke gegevens onnauwkeurig zijn of onrechtmatig worden bewaard).

Recht op toegang en/of meenemen van uw gegevens: u kunt ons vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens en een kopie van uw persoonlijke gegevens die machinaal leesbaar is.

Bezoekers kunnen contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder, zodat we uw verzoek in overeenstemming met de toepasbare wetgeving kunnen overwegen.

4.3 Sluiting van account

We bewaren sommige van uw gegevens zelfs nadat u uw account hebt gesloten.

Als u ervoor kiest om uw 2unboss account te sluiten, zijn uw persoonlijke gegevens in het algemeen binnen 24 uur niet meer zichtbaar voor anderen op onze Services. We verwijderen gegevens van een gesloten account in het algemeen binnen 30 dagen nadat de account is gesloten, behalve zoals hieronder is aangegeven.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zelfs nadat u uw account hebt gesloten als dat redelijkerwijs nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (waaronder verzoeken van politie en justitie), voorschriften na te leven, geschillen op te lossen, de beveiliging te handhaven, fraude en misbruik te voorkomen, onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen of uw verzoek tot uitschrijving voor verdere berichten van ons uit te voeren. We bewaren de geanonimiseerde gegevens nadat uw account is gesloten.

Met anderen gedeelde gegevens (bijvoorbeeld via berichten, updates of groepsbijdragen) blijven zichtbaar nadat u uw account hebt gesloten of de gegevens hebt verwijderd uit uw eigen profiel of postvak IN. We hebben geen controle over gegevens die andere Leden buiten onze Services hebben gekopieerd. Content in de groepen, beoordelingen en recensies die worden geassocieerd met gesloten accounts, worden weergegeven met een onbekende gebruiker als bron. Uw profiel wordt mogelijk nog in de services van anderen (zoals resultaten van zoekmachines) weergegeven totdat ze hun cache hebben vernieuwd.

 1. Overige belangrijke informatie

5.1. Beveiliging

We controleren op veiligheidsrisico’s en proberen deze te voorkomen. Gebruik de beveiligingsfuncties die via onze Services beschikbaar zijn.

We implementeren veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om uw gegevens te beschermen, zoals HTTPS. We controleren onze systemen regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. We kunnen de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Er bestaat geen garantie dat niemand zich toegang verschaft tot gegevens en deze openbaar maakt, wijzigt of vernietigt na schending van onze fysieke, technische of bestuurlijke veiligheidsmaatregelen.

5.2 – Juridische grondslagen voor verwerking

We hebben een juridische grondslag om gegevens over u te verzamelen, gebruiken en delen. U hebt keuzes wat betreft ons gebruik van uw gegevens.

U kunt de door u verleende toestemming op elk gewenst moment intrekken via de instellingen.

We zullen persoonlijke gegevens alleen verzamelen en verwerken waar er hiervoor juridische grondslagen bestaan. Juridische grondslagen bestaan uit onder andere toestemming (waar u toestemming hebt verleend), een contract (waarbij verwerking nodig is voor de prestaties onder het contract met u – bijvoorbeeld om u de gevraagde 2unboss-services te bieden) en ‘legitieme interesse’.

We verwerken mogelijk uw persoonlijke gegevens voor onze eigen legitieme belangen of voor de legitieme belangen van derden (bijv. uw werkgever of bedrijf), mits het verwerken ervan niet in strijd is met uw rechten. We kunnen uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld verwerken om:

 1. U, onszelf of anderen tegen bedreigingen te beschermen (zoals beveiligingsproblemen of fraude)
 1. Te voldoen aan wetten die op ons van toepassing zijn
 2. Ons bedrijf te verbeteren, zoals voor kwaliteitsbeheer, geconsolideerde rapportage en de klantenservice
 3. Bedrijfsoverdrachten te beheren, zoals fusies en overnames 
 4. Ons bedrijf en onze klantenrelaties beter te begrijpen en te verbeteren 
 5. Onszelf, leden en bezoekers in staat te stellen om met elkaar in contact te komen, werk te zoeken, meningen te uiten, gegevens uit te wisselen en zaken te doen

Waar we vertrouwen op uw toestemming om persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken of te weigeren, en waar we vertrouwen op legitieme interesse, hebt u het recht om bezwaar te maken. Als u vragen hebt over de juridische grondslagen waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, kunt u hier contact opnemen met onze Data Protection Officer.

We verwerken mogelijk uw persoonlijke gegevens voor onze eigen legitieme belangen of voor de legitieme belangen van derden (bijv. uw werkgever of bedrijf), mits het verwerken ervan niet in strijd is met uw rechten. We kunnen uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld verwerken om:

 1. U, onszelf of anderen tegen bedreigingen te beschermen (zoals beveiligingsproblemen of fraude)
 1. Te voldoen aan wetten die op ons van toepassing zijn
 2. Ons bedrijf te verbeteren, zoals voor kwaliteitsbeheer, geconsolideerde rapportage en de klantenservice
 3. Bedrijfsoverdrachten te beheren, zoals fusies en overnames 
 4. Ons bedrijf en onze klantenrelaties beter te begrijpen en te verbeteren 
 5. Onszelf, leden en bezoekers in staat te stellen om met elkaar in contact te komen, een baan te zoeken, meningen te uiten, gegevens uit te wisselen en zaken te doen

5.3. Wijzigingen

Wijzigingen in het Privacy beleid zijn na de ‘ingangsdatum’ van toepassing op uw gebruik van onze Services. 2unboss (‘wij’ of ‘ons’) kunnen dit Privacy beleid aanpassen. Als we hierin wezenlijke wijzigingen aanbrengen, stellen we u via onze Services of langs andere weg hiervan op de hoogte, zodat u de kans hebt om de wijzigingen door te nemen voordat ze van kracht worden. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw account sluiten.

Als u onze Services blijft gebruiken nadat we een kennisgeving over onze wijzigingen in dit Privacy beleid hebben gepubliceerd of verzonden, erkent u dat dit betekent dat het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonlijke gegevens onder het bijgewerkte Privacy beleid vallen.

2unboss kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website.  We raden u aan het privacy statement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

5.4. Contactgegevens

U kunt contact met ons opnemen of andere opties gebruiken om klachten op te lossen.

Als u vragen of klachten hebt over dit Beleid, kunt u eerst online contact opnemen met 2unboss. U kunt ons ook per post bereiken. Als uw klacht niet is opgelost nadat u contact met ons hebt opgenomen, beschikt u over aanvullende opties. Inwoners van de Aangewezen landen hebben mogelijk ook het recht om hier contact op te nemen met onze Data Protection Officer.